Marketingový souhlas

společnosti KARDI AI Technologies s.r.o., se sídlem 28. října 459/11, 779 00 Olomouc, IČO: 14328127, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 88677, email: info@kardiai.com,(dále jen “správce” nebo “provozovatel”), vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"):

Uživatel služeb provozovatele jako subjekt osobních údajů svým svobodným rozhodnutím (zaškrtnutím pole, stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech níže uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele webu (případně souhlasu pro zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletterů, udělil-li zvláštní souhlas). 

Osobní údaje jsou správcem zpracovány v rozsahu, v jakém je uživatel správci poskytl, a to z důvodu, v rozsahu a k následujícím účelům:

 1. Pro účely zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení správce na základě souhlasu zpracovává osobní údaje v rozsahu: 
 • e-mail, 
 • telefon

Tyto osobní údaje jsou rovněž zpracovány pro účely předkládání nabídek produktů správce na míru a smluvních partnerů správce. Udělením souhlasu uživatel rovněž souhlasí se stahováním, zpracováním, uchováním a užitím dat správcem k následujícím účelům: i) k internímu využití správcem, pro vývoj produktů správce a předkládání uživatelům nabídky produktů správce na míru; ii) ke zpracování a publikování (včetně předávání smluvním partnerům správce) v agregované, resp. anonymní podobě (např. pro účely různých studií, statistických zpráv, infografik, případových studií apod.). 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti tomu, aby správce osobní údaje zpracovával k tomuto účelu. 

Zpracování osobních údajů pro tento účel bude probíhat po dobu trvání uděleného souhlasu, nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu u provozovatele. Souhlas lze odvolat na emailové adrese podpora@kardi.ai. V případě odvolání souhlasu budou osobní údaje uživatele správcem smazány.

Jakožto subjekt osobních údajů má uživatel v souladu GDPR následující práva:

 • Právo na odvolání souhlasu. Tam, kde pro účely zpracování osobních údajů je vyžadován souhlas uživatele, je uživatel oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, a to zejména zasláním e-mailu z e-mailové adresy uživatele nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.
 • Právo na přístup. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu jsou zpřístupněny a jestli jsou používány k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 
 • Právo na opravu. Pokud uživatel zjistí, že jsou o něm zpracovávány neúplné nebo nesprávné osobní údaje, má právo na opravu osobních údajů nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, jejich doplnění. 
 • Právo na výmaz. Právem uživatele je také právo na výmaz osobních údajů, které jsou o jeho osobě uchovávány a zpracovávány. 
 • Právo na přenositelnost – další právo, které může uživatel uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva může uživatel žádat o poskytnutí osobních údajů, které správci byly poskytnuty na základě souhlasu uživatele a které jsou správcem zpracovávány automatizovaně. Osobní údaje uživatele, které splňují tyto podmínky, správce na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě žádosti uživatele předá jinému správci dle určení, pokud to bude technicky proveditelné. 
 • Právo na omezení zpracování. V případech, kdy bude mít uživatel pocit, že jeho osobní údaje zpracovávané správcem jsou chybné, má právo požadovat, aby správce omezil zpracování osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti osobních údajů uživatele a jejich případné opravě.
 • Právo na námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, byl-li takový souhlas subjektem údajů udělen. Uživatel má právo vznést námitku proti tomu, aby správce osobní údaje zpracovával za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestane správce osobní údaje za tímto účelem zpracovávat. 
 • Právo na stížnost. V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z pohledu uživatele nedostatečná, nebo je názoru, že jakýmkoliv způsobem správce porušuje výše uvedená práva, má uživatel možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost může vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce: https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.