Zásady cookies

Úvod

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je splnit naši povinnost poskytnout vám informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním našich webových stránek – https://www.kardi-ai.com/ (dále jen „webové stránky“) a nabízených služeb.Níže je podrobněji uvedeno, jaké informace o vás shromažďujeme, jak tyto informace používáme a chráníme, s kým je můžeme sdílet a jaká máte jako subjekt údajů práva.Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat a veškeré provedené změny zveřejníme na webových stránkách. Sledujte prosím pravidelně naše Oznámení o ochraně osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 29.07.2022.

Kdo je správcem údajů?

Správcem údajů je společnost KARDI AI Technologies, sro, zapsaná v obchodním rejstříku v Ostravě, Česká republika, se sídlem 28. října 11, Olomouc, Česká republika 779 00.  Veškeré odkazy na „my“, „nás“, „naše“, KARDI AI“, KARDI-AI“ a „Kardi AI“ se týkají společnosti KARDI AI Technologies.

Kdo je subjekt údajů?

Subjektem údajů je každá osoba, jejíž osobní údaje jsou shromažďovány, uchovávány nebo zpracovávány (např. návštěvníci webových stránek, uchazeči o zaměstnání, klienti, dodavatelé a partneři).

Co znamenají osobní údaje?

„Osobními údaji“ nebo „osobními informacemi“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“), jako je jméno, adresa, věk, kontaktní údaje, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor atd.

Zpracovává KARDI AI osobní údaje dětí?

Naše služby nejsou určeny dětem mladším 14 let. Osobní údaje dětí mladších 14 let záměrně neshromažďujeme, nepoužíváme, neposkytujeme ani jinak nezpracováváme. Proto vás také prosíme, pokud je vám méně než 14 let, neposílejte nám své osobní údaje. Pokud je vám méně než 14 let a přesto chcete položit otázku nebo využít naše webové stránky či služby jakýmkoli způsobem, který vyžaduje poskytnutí vašich osobních údajů, požádejte prosím svého rodiče nebo opatrovníka, aby tak učinil vaším jménem.

Jak KARDI AI shromažďuje data?

Společnost Kardi AI shromažďuje osobní údaje z různých zdrojů, ale především přímo od vás – subjektů údajů. Tyto informace můžete poskytnout přímo společnosti Kardi AI, zaslat je e-mailem nebo je zadat do kontaktního formuláře či formuláře žádosti o zaměstnání na našich webových stránkách.

Jaké osobní údaje KARDI AI zpracovává a proč? Jak dlouho KARDI AI uchovává moje data?

Návštěvníci webových stránek

Jako návštěvník nemusíte pro používání našich webových stránek poskytovat žádné osobní údaje. Pokud však vyplníte kontaktní formulář nebo formulář žádosti o zaměstnání, budou naše webové stránky shromažďovat standardní informace z internetového protokolu, včetně:

 • vaši IP adresu
 • typ prohlížeče
 • země, region a město
 • časy přístupů a adresy odkazujících webových stránek

Pokud se s námi rozhodnete spojit, a to i vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách, budeme o vás shromažďovat určité osobní údaje, jako jsou:

 • jména
 • e-mail a/nebo telefonní číslo
 • jakékoli další informace, které se nám rozhodnete sdělit.

Ve svém dotazu zatajte nebo vymažte všechny osobní údaje, které nejsou relevantní nebo které s námi nechcete sdílet.

Tyto údaje použijeme pouze k zodpovězení vašeho dotazu a nebudeme je zpracovávat pro jiné účely.

Uchazeči o práci

Pokud se ucházíte o jakoukoli volnou pracovní pozici ve společnosti Kardi AI, včetně vyplnění formuláře žádosti o zaměstnání na našich webových stránkách, budeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů, které nám poskytnete vy nebo váš případný kandidát, jako jsou:

 • jména
 • kontaktní údaje (např. telefonní číslo, adresa, e-mail)
 • odborné zkušenosti
 • vzdělávání
 • kvalifikace
 • jakékoli další údaje, které se rozhodnete s námi sdílet.

Tyto údaje budeme zpracovávat pouze pro účely náboru a vámi poskytnuté údaje budeme uchovávat po dobu šesti měsíců od ukončení náborového řízení. Společnost Kardi AI bude uchovávat údaje o hodnocení (testy, protokoly o pohovoru atd.) po dobu tří let od ukončení náborového řízení.

Zákazníci a dodavatelé

Pokud jste naším klientem, dodavatelem nebo partnerem, můžeme shromažďovat následující informace:

 • jména
 • identifikační číslo (osobní identifikační číslo nebo jiný identifikátor používaný jako číslo DPH pro fakturu vystavenou pro fyzickou osobu).
 • Údaje z občanského průkazu nebo pasu
 • kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo).
 • registrační údaje (země registrace, registrační číslo)
 • bankovní účet

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Kardi AI a pro splnění právních povinností, které se na společnost Kardi AI vztahují.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat nejdéle 5 (pět) let po ukončení smlouvy.

Ve všech výše popsaných případech je naší zásadou uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro konkrétní účel nebo účely, pro které byly shromážděny. Některé osobní údaje však můžeme být povinni uchovávat po delší dobu, a to s ohledem na následující faktory:

 • právní povinnosti podle platných právních předpisů uchovávat údaje po určitou dobu.
 • (potenciální) spory
 • pokyny vydané příslušnými orgány pro ochranu údajů

I když budeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, zajistíme, aby s nimi bylo nakládáno v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. V opačném případě vaše údaje bezpečně vymažeme, jakmile již nebudou potřeba.

Sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami?

Vaše osobní údaje budou sdíleny pouze v nezbytných případech s třetími stranami, např. s poskytovateli služeb (poskytovateli cloudových služeb, pojišťovnami, bankéři, právníky, auditory, investory, konzultanty a dalšími odbornými poradci a jinými poskytovateli služeb) a přidruženými společnostmi.

Pokud tyto třetí strany vystupují jako „zpracovatelé údajů“, vykonávají své úkoly naším jménem a na náš pokyn pro výše uvedené účely. V těchto případech budou vaše osobní údaje těmto třetím stranám zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování požadovaných služeb.

Kam se moje data přenášejí?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Pokud však naši poskytovatelé služeb sídlí nebo používají servery mimo EHP a je to nezbytné, můžeme vaše údaje předat mimo EHP. V těchto případech zajistíme, aby byla zavedena odpovídající opatření na ochranu vašich osobních údajů a aby byly před provedením takového přenosu splněny požadavky GDPR a všech dalších platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Jaká jsou má práva subjektu údajů a jak je mohu využít?

Jako subjekt údajů máte nad informacemi, které o vás uchováváme, spoustu možností; tato práva a způsob jejich využití jsou vysvětleny níže. Pokud máte jakékoli dotazy, potřebujete další informace nebo pokyny, obraťte se na adresu info@kardiai.com.

Přístup k mým údajům

Můžete požádat o přístup k informacím, které o vás uchováváme, a my vám je také sdělíme:

 • jaké údaje o vás zpracováváme
 • proč ji zpracováváme
 • zákonný základ pro zpracování
 • s kým je sdílíme a zda jsou informace předávány do země, která není považována za zemi s odpovídající ochranou osobních údajů.
 • jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat
 • zdroj informací, pokud nebyly získány přímo od vás.
 • pokud vaše údaje používáme pro automatizované rozhodování nebo profilování.

Oprava nepřesností

Pokud se domníváte, že informace, které o vás máme, jsou nepřesné, můžete nás požádat o jejich opravu nebo aktualizaci.

Právo být zapomenut

Můžete také požádat o vymazání svých údajů. To však nemusí být vždy možné, pokud by to znamenalo, že nemůžeme plnit smlouvu s vámi, nebo pokud máme zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem údaje uchovávat. Vysvětlíme vám důsledky vymazání vašich údajů.

Omezit zpracování

Pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nezákonně nebo s nepřesnými údaji, můžete nás požádat o omezení zpracování. Pokud osobní údaje podléhají takovému omezení, budeme je zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Pokud je zpracování omezeno, budeme údaje nadále uchovávat.

Vznesení námitky proti zpracování

Pokud nesouhlasíte s jakýmkoli oprávněným zájmem nebo veřejným zájmem, na který jsme se při zpracování vašich údajů odvolali, můžete proti zpracování vznést námitku. V takovém případě přestaneme údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod, který převažuje nad vašimi právy, nebo pokud zpracování není nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku.

Přenositelnost dat

Pokud se jako na právní základ pro zpracování spoléháme na váš souhlas nebo na skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a tyto osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně, máte právo získat všechny tyto osobní údaje, které jste společnosti Kardi AI poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také požadovat, abychom je předali jinému správci, pokud je to technicky proveditelné

Podejte stížnost

Zavazujeme se chránit vaše údaje a dodržovat vaše práva, ale pokud máte pocit, že jsme tak neučinili, kontaktujte nás prosím prostřednictvím info@kardiai.com. Kromě toho máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu České republiky na adrese https://www.uoou.cz/

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.