Obchodní podmínky

Tyto VOP se vztahují k produktu software MyKARDI („MyKARDI“) a souvisejících služeb a zboží nabízené Vám jakožto uživatelům MyKARDI (dále jen „uživatel“ nebo „Vy“) v interaktivní online platformě www.mykardi.com („platforma“) a/nebo mobilní aplikaci MyKARDI („aplikace“).

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTĚ NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ:

 1. Společnost nenese odpovědnost za škodu, která Vám nebo třetí osobě v souvislosti s užíváním MyKARDI může vzniknout, a poskytuje k MyKARDI pouze minimální záruky.
 1. MyKARDI je uživatelskou aplikací, která není zdravotnickým prostředkem, neslouží k určení diagnózy, vyhodnocování dat ani diagnostikování srdečních onemocnění a nenahrazuje lékaře ani nenese odpovědnost za vaše chování. Přijetím těchto VOP potvrzujete, že za užívání MyKARDI a své zdraví nesete výhradní odpovědnost.
 1. Používání softwaru MyKARDI nebo Přístroje nabízeného Společností nenahrazuje konzultaci uživatele s odborným lékařem.
 1. Uživatel výslovně bere na vědomí, že jakákoli data získaná prostřednictví MyKARDI mohou obsahovat chyby. Společnost v zákonem přípustném rozsahu nepřejímá žádnou odpovědnost za správnost těchto dat.
 1. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na našich internetových stránkách, e-mailem nebo telefonicky.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Na základě přijetí těchto VOP Společnost poskytuje svým uživatelům oprávnění užívat platformu MyKARDI a mobilní aplikaci MyKARDI. Mobilní aplikací MyKARDI se rozumí aplikace pro Apple iPhony, telefony s Androidem a pro ostatní smartphony a zařízení včetně tabletu globálně („Zařízení“), které lze použít samostatně na Zařízení i ve spojení s platformou.
 1. Uživatel tímto potvrzuje svou informovanost, že v důsledku přenosu údajů ze Zařízení na platformu vzniknou provozovateli mobilních služeb určité náklady, které nese uživatel.
 1. Pokud se rozhodnete pro předplatné a používat aplikaci, Společnost Vám uděluje omezenou licenci k přístupu a používání platformy a aplikace MyKARDI, a to za předpokladu, že dodržujete VOP, zásady ochrany osobních údajů a veškerá další pravidla a požadavky, které vám Společnost sdělí, včetně úhrady příslušných poplatků. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost může platformu a aplikaci MyKARDI kdykoli upravovat, aktualizovat a jinak měnit podle svého uvážení.

3. REGISTRACE

 1. Pro užívání MyKARDI je potřebná jednorázová registrace uživatele a dále nutnost dovršení minimální věkové hranice 18 let, a to z důvodu požadavku na uzavření smlouvy pouze osobami právně způsobilými k uzavírání smluv vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
 1. Uživatel musí pro účely registrace poskytnout údaje požadované registračním formulářem, např. křestní jméno, příjmení, datum narození, a to v úplném rozsahu a správně, kromě údajů označených jako nepovinné. Registrace je možná pouze na občanské jméno uživatele, tedy nelze používat smyšlená jména nebo pseudonymy.
 1. Funkce MyKARDI je možné užívat pouze po řádné registraci, objednání a uhrazení vybraného předplatného dle platného ceníku Společnosti.
 1. Při platbě potvrzuje uživatel svou informovanost a plný souhlas s obsahem těchto VOP a dále skutečnost, že veškeré registrační údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a že uživatel bude veškeré registrační údaje udržovat aktualizované.
 1. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout registraci uživatele bez udání důvodu. V takovém případě budou veškeré přenesené údaje urychleně odstraněny a není-li uvedeno jinak uhrazené předplatné uživateli vráceno.
 1. Jestliže uživatel uvede nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace, nebo pokud Společnost bude mít opodstatněný důvod k podezření, že takové informace jsou nepřesné, neaktuální nebo neúplné, vznikne tím Společnosti právo okamžitě a bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit a odmítnout jakékoli aktuální i budoucí používání služby MyKARDI, přičemž registrovaný uživatel nebude mít nárok na žádnou refundaci doposud zaplacené částky.
 1. Společnost má právo uzavřít nebo zrušit účet kteréhokoli registrovaného uživatele v případě jakéhokoli neoprávněného nebo podvodného použití daného účtu.
 1. Společnost nenese odpovědnost za skutečnou totožnost uživatele.
 1. Společnost si vyhrazuje právo měnit možnosti nebo funkce MyKARDI. Pokud změny nebudou mít negativní materiální dopad na používání aplikace, Společnost nerefunduje již zaplacené částky, pokud není uvedeno jinak.

4. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MyKARDI A PŘÍSTROJE

 1. Kompatibilita a přenos dat. Software MyKardi byl vytvořen výhradně pro použití společně s přenositelným zařízením pro ukládání dat srdečního tepu určeným jako kompatibilní Společností (dále jen „Přístroj“), které za pomocí Bluetooth v pravidelných intervalech odesílá získaná data do Zařízení pro jejich uložení v rámci software MyKARDI. Odesílání a uložení dat z Přístroje probíhá, pouze pokud je Zařízení připojeno k internetu a Bluetooth zapnuté jak na Přístroji, tak na Zařízení. Připojení pomocí internetu si zajišťuje uživatel sám na svůj náklad. Společnost upozorňuje, že s jiným zařízením než se Společností určeným Přístrojem software MyKARDI nemusí fungovat, z tohoto důvodu Společnost vyžaduje připojení pouze s kompatibilním Přístrojem. Uživatel je povinen před prvním použití seznámit se s návodem Přístroje (zejména je nezbytné pro přesné výsledky dohlédnout na to, aby byl Přístroj čistý, pravidelně umýván a správně nasazen a utáhnut, opatřen nabitou baterií). V případě, že Přístroj není používán správně a v souladu s návodem k použití, výsledky zaznamenané v MyKARDI mohou být zkreslené, za což Společnost nenese žádnou odpovědnost. Software nezajišťuje vyhodnocování ukládaných dat.
 1. Společnost je oprávněna nabídnout uživateli jeden kompatibilní Přístroj, a to v rámci objednání a uhrazení prvního předplatného. Poskytnutí Přístroje je pevně spjato s prvním předplatným. V případě osobního předání bude sepsán předávací protokol. Předáním a zaplacením prvního předplatného se stává vlastníkem Přístroje uživatel. Nebezpečí škody na Přístroji přechází na uživatele převzetím Přístroje. Uživateli, který je spotřebitelem, je na Přístroj poskytována záruční lhůta v délce 24 měsíců ode dne převzetí Přístroje. Reklamaci je uživatel povinen učinit bez zbytečného odkladu po zjištění závady přímo u Společnosti, a to na adresu sídla Společnosti nebo prostřednictvím e-mailu: podpora@kardi.ai
 1. Platformu ani aplikaci nesmíte používat k žádným účelům nad rámec přístupu uděleného v těchto VOP. Nikdy nesmíte přímo ani nepřímo a ani nesmíte umožnit žádné třetí straně: (i) licencovat, kopírovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla platformy nebo aplikace, a to v celku nebo zčásti; (ii) zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, dekódovat, přizpůsobovat nebo se jinak pokoušet získat nebo získat přístup k jakékoli součásti platformy nebo aplikace, a to v celku nebo zčásti; nebo (iii) používat platformu nebo aplikaci jakýmkoli způsobem nebo k jakémukoli účelu, který porušuje, zneužívá nebo jinak porušuje jakékoli právo duševního vlastnictví nebo jiné právo jakékoli osoby (mimo jiné včetně web scrapingu) nebo který jinak porušuje jakýkoli právní předpis, nařízení nebo jiný právní požadavek.
 1. Každý uživatelský účet a data o uživateli je možné sledovat prostřednictvím jedinečného QR kódu, který bude uživateli sdělen. Uživatel je oprávněn QR kód na svou odpovědnost sdělit kterékoli další třetí osobě na svou odpovědnost. V takovém případě Společnost nenese žádnou odpovědnost za zveřejnění QR kódu a případné zveřejnění dat uživatelem vybranou třetí osobou.


5. PŘEDPLATNÉ

 1. Společnost nabízí různá období předplatného. Druhy předplatného a platné ceny jsou k nahlédnutí v aktivačním e-mailu a v letáku s informacemi pro pacienty. Všechny ceny mohou být podle uvážení Společnosti kdykoli změněny. Veškeré změny cen budou oznamovány na platformě nebo v aplikaci. Je-li součástí předplatného dodávka Přístroje, pak uživatel nehradí cenu Přístroje v případě, že uhradí sjednané předplatné v plné výši.
 1. Je-li součástí předplatného dodávka Přístroje, pak smlouva o poskytování služeb z předplatného nabývá účinnosti okamžikem, doručení Přístroje uživateli. Platba za předplatné, jehož součástí je i dodávka Přístroje, je splatná nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Přístroje uživateli, nevyužil-li uživatel právo na odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě (viz článek VIII. odst. 2).
 1. Objednáním dodávky Přístroje je uživatel srozuměn s tím, že Přístroj má hodnotu ve výši, která se rovná výši předplatného za období 3 měsíců dle platného ceníku služeb ke dni objednání služeb. Není-li objednané předplatné uhrazené ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Přístroje uživateli a uživatel na svůj náklad nevrátí nepoškozený, nerozbalený a nepoužívaný Přístroj zpátky Společnosti, je Společnost oprávněna uplatnit nárok na zaplacení hodnoty Přístroje a uživatel je povinen tuto hodnotu Přístroje Společnosti uhradit.
 1. Není-li uvedeno jinak, platba se provádí předem za každé období předplatného.
 1. Předplatné může uživatel kdykoli zrušit kontaktováním e-mailové podpory nebo zákaznické linky. Pokud není stanoveno jinak, Společnost doposud zaplacené předplatné nerefunduje, neboť předplatné zahrnuje platbu za předaný Přístroj a služby související s ukládáním dat.
 1. Pokud uživatel nezruší své předplatné, končí každé období zaplaceného předplatného teprve vypršením sjednané doby.

6. POVINNOSTI UŽIVATELE

 1. Každý uživatel je povinen chránit svůj účet MyKARDI před neoprávněným a podvodným použitím. V případě zjištění je nezbytné takovou skutečnost bez zbytečného odkladu Společnosti ohlásit, jinak Společnost neposkytne refundaci žádných částek, které ve prospěch Společnosti zaplatíte před tím, než uživatel nahlásí neoprávněné a podvodné použití účtu.
 1. Společnost si dále vyhrazuje právo ukončit registraci a předplatné uživatele ze závažných důvodů, jako je hrubé porušení povinností uživatele podle ustanovení těchto VOP a vedlejších smluvních ujednání.
 1. Uživatel je oprávněn užívat MyKARDI pouze v souladu s uživatelskou dokumentací (bude-li k dispozici), návod k použití software MyKardi naleznete zde https://manual.kardi.ai/s touto dokumentací je uživatel povinen se seznámit před prvním užitím; a takovým způsobem, který bude možné považovat za přiměřený, obvyklý a nezneužívající práva ani oprávněné zájmy Společnosti. Užíváním MyKARDI uživatel nesmí v žádném případě nedovoleně zasahovat do práv Společnosti ani třetích osob.
 1. Uživatel není oprávněn provádět jakékoli rušivé zásahy do sítě Společnosti včetně produktů Společnosti za použití technických a elektronických prostředků, jako jsou hackerské pokusy, útoky za použití hrubé síly, zanášení virů/červů/trojských koní a jakékoli jiné rušivé pokusy zaměřené na software nebo hardware Společnosti.
 1. Společnost si vyhrazuje právo bez udání důvodu odstranit uživateli vytvořený obsah. V takovém případě bude uživatel vyrozuměn bez zbytečného odkladu.


7. UKONČENÍ MyKARDI

 1. Společnost si vyhrazuje právo ukončit jakoukoli aplikaci MyKARDI. Ukončení aplikace bude oznámeno všem uživatelům. Po tomto oznámení mají uživatelé právo používat aplikaci po dobu trvání aktuálního předplaceného období. V průběhu tohoto období nemusí být možné stáhnout aplikaci na jiném zařízení a Společnost v průběhu tohoto období aplikaci neaktualizuje. Společnost za to nenese žádnou odpovědnost.

8. PRÁVA UŽIVATELE SPOTŘEBITELE

 1. Pokud jste registrovaný uživatel a využíváte produkty MyKARDI pro účel nesouvisející s vaší obchodní nebo profesní samostatně výdělečnou činností, vztahují se na vás jakožto spotřebitele mimo jiné následující ustanovení českého zákona o ochraně spotřebitele:
 1. Pokud byla smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Společnosti, smlouvu se Společností můžete písemně odstoupit, např. dopisem nebo e-mailem, a to bez udání důvodů do 14 dnů od data uzavření smlouvy. Smlouvu můžete zrušit zasláním odstoupení na adresu: KARDI AI Technologies s.r.o., 28. října 459/11, 779 00 Olomouc. V případě, že součástí předplatného byla dodávka Přístroje, je nezbytné, abyste nepoužitý, nerozbalený a nepoškozený Přístroj rovněž zaslali na tuto adresu Společnosti. V případě, že jste Přístroj vyjmuli z originálního balení, tedy narušili jeho hygienickou ochranu, pak z hygienických důvodů jej nelze vrátit, popř. bude vrácen Přístroj, který nese známky použití či poškození (včetně obalu), je Společnost oprávněna uplatnit nárok na zaplacení  hodnoty Přístroje z částky již uhrazeného předplatného, které Vám, které by Vám bylo v případě řádného a včasného uplatnění práva na odstoupení od smlouvy vráceno. Jakékoli náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s odstoupením od smlouvy a vrácením Přístroje nesete výhradně Vy.
 1. Uplatnit své právo na zrušení smlouvy můžete prostřednictvím následujícího formuláře:

Já, jméno:___________________________ datum narození: ________________, bytem: _____________________________, tímto odstupuji od smlouvy, kterou jsou mi poskytovány následující služby: ___________________________________ a zboží: ____________________________, objednané dne ___________________.

Místo:               Datum:               Podpis:

 1. V případě odstoupení od smlouvy Vám bude vráceno již uhrazené předplatné. Společnost je nicméně oprávněna započíst poměrnou část předplatného připadající na dobu od sjednání do odstoupení od smlouvy.
 2. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (webová stránka: https://www.coi.cz/).

9. ODPOVĚDNOST

 1. Společnost nenese odpovědnost za nepřesný obsah vytvořený uživateli.
 1. MyKARDI je nabízen pouze „tak, jak je“, to znamená bez jakýchkoliv záruk na jeho funkčnost, možnosti užívání či spolehlivost a Společnost neodpovídá za jakékoliv vady. Společnost nemá povinnost vytvářet a poskytovat Vám (a ani neposkytuje žádné záruky na) aktualizace, inovace a další v budoucnu vyvíjené části nebo verze MyKARDI.
 1. Společnost nese odpovědnost v souladu s aktuálně platnými zákony, bez ohledu na zákonný podklad takové odpovědnosti (předsmluvní, smluvní, občanskoprávní) pouze tehdy, pokud Společnost konkrétní škodu sama zaviní úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě mírné nedbalosti Společnosti nenese odpovědnost vůči jiným podnikatelským subjektům, ani vůči spotřebitelům za osobní škody. Společnost nenese odpovědnost vůči podnikatelským subjektům za následné škody, prosté peněžité újmy, ušlý zisk ani za škody plynoucí z nároků třetích stran.
 1. Společnost ani žádný z jeho přidružených obchodních subjektů nenese odpovědnost za škody plynoucí z využití obsahu zpřístupněného prostřednictvím používání online platformy nebo jinou formou používání produktů MyKARDI. Toto se vztahuje i na škody plynoucí z chyb, problémů, virů nebo ztráty dat.
 1. Společnost nepřejímá žádnou odpovědnost za stažené materiály nebo materiály získané na základě využívání MyKARDI. Uživatel je výlučně odpovědný za veškeré škody způsobené těmito materiály na systému jeho Zařízení nebo za informace, k jejichž ztrátě dojde v důsledku stahování materiálů z kteréhokoli z produktů MyKARDI.
 1. Výslovně souhlasíte s tím, že platforma a aplikace nezahrnují poskytování lékařského poradenství. Platforma a aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního stavu. Platforma a aplikace slouží pouze k informačním účelům a nemohou nahradit služby lékařů nebo zdravotnických pracovníků. Služby, včetně veškerých informací, textů, fotografií, obrázků, ilustrací, grafiky, zvukových, video a audio-video klipů a dalších materiálů, ať už poskytovaných námi nebo třetími stranami, nejsou určeny a neměly by být používány místo (a) rady lékaře nebo jiných zdravotnických odborníků, (b) návštěvy, telefonátu nebo konzultace s lékařem nebo jinými zdravotnickými odborníky nebo (c) informací obsažených na obalu nebo etiketě výrobku. V případě jakýchkoli otázek týkajících se zdraví neprodleně zavolejte nebo navštivte svého lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka. V případě naléhavé situace neprodleně zavolejte svého lékaře. Nikdy byste neměli ignorovat lékařskou radu nebo otálet s vyhledáním lékařské rady kvůli jakýmkoli informacím uvedeným na platformě a/nebo v aplikaci a neměli byste používat platformu a aplikaci nebo jakékoli informace uvedené na platformě a v aplikaci k diagnostice nebo léčbě zdravotních problémů. Předávání a přijímání platformy a aplikace, ať už vcelku nebo zčásti, nebo komunikace prostřednictvím internetu, e-mailu nebo jiných prostředků nezakládá ani nevytváří vztah mezi vámi a společností jako lékařem, pacientem, terapeutem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem.

10. VLASTNICTVÍ A BEZPEČNOST DAT

 1. Vaše veškerá data zůstávají Vaším vlastnictvím. Společnost za data neručí a vyhrazuje si právo za podmínek VOP Vaše data odstranit. Společnost do Vašich dat jinak nezasahuje, nepřistupuje k nim ani je neužívá za jiným účelem než za účelem naplnění rozsahu služeb poskytovaných platformou a/nebo aplikací, technickým zajištěním jejich přenosu, s výjimkou případů kdy (a) jí tak nařizuje právní předpis nebo za ně dle právního předpisu přebírá odpovědnost, nebo (b) provádí analýzu agregovaných dat za účelem vyhodnocování tržních trendů a zlepšování a dalšího vývoje software MyKARDI. Společnost si vyhrazuje právo analýzou agregovaných dat libovolně disponovat, využívat ji ke svému prospěchu i přeprodávat anonymizované výsledky analýz třetím osobám. Společnost prohlašuje, že veškerá data uložená na serverové části software MyKARDI jsou přiměřeným a obvyklým způsobem zabezpečena proti neoprávněnému či nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě; dojde-li však k výše uvedenému, Společnost za výše uvedené nenese žádnou odpovědnost.

11. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se zásadami ochrany osobních údajů je uživatel povinen seznámit se zde: https://www.kardi-ai.com/cz/prohlaseni-o-zasadach-ochrany-osobnich-udaju

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Společnost je oprávněna tyto VOP kdykoliv jednostranně měnit. O změně budete informováni prostřednictvím poskytnuté emailové adresy a/nebo prostřednictvím platformy nebo aplikace. Při nesouhlasu se zásadní změnou těchto VOP máte právo registraci a předplatné ukončit, a to ve lhůtě 14 dnů.
 1. Smlouvu není možné přijmout s jakoukoliv výhradou, dodatkem, odchylkou ani jinými slovy. Máte-li výhrady k libovolné části smlouvy, jste povinen zdržet se veškerého dalšího užívání MyKARDI.
 1. Upozornění uživatele ze strany Společnosti bude prováděno formou upozornění na platformě nebo v aplikaci, nebo upozorněním na e-mail uživatele.
 1. Smlouva a veškeré právní vztahy (včetně mimosmluvních) z ní vyplývající se řídí právem České republiky.
 1. V případě, že některá jednotlivá ustanovení těchto VOP jsou neplatná nebo pozbydou platnosti, zůstávají všechna ostatní ustanovení zachována v plném rozsahu a účinnosti.
 1. Anglická verze je informativní povahy.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne: 1.3.2023

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.